• 04_workshop_1_-_Copy.jpg
 • 08_workshop_engelse_koormuziek_-_Copy.jpg
 • DSCN5672_Fotor.jpg
 • 10_djembe_demo_-_Copy.png
 • concert2
 • 2019-12-23_9
 • concert4
 • 2019-12-23_2
 • 2019-12-23_12
 • DSCN5658_Fotor.jpg
 • 2019-12-23_6
 • 2019-12-23_5
 • concert3
 • concert6
 • 02_lunch_en_samenzijn_-_Copy.jpg
 • 2019-12-23_13
 • 2019-12-23_10
 • 2019-12-23_3
 • repetitie1
 • 2019-12-23_7
 • DSCN5653_Fotor.jpg
 • na-repetitie
 • trinitas
 • repetitie-trinitas
 • merlijn2
 • 2019-12-23_8
 • 2019-12-23_4
 • DSCN5664_Fotor.jpg
 • concert1
 • 2019-12-23_1
COV Heerenveen werd opgericht 10 februari 1928. 11 februari in het jaar 1928 zou voor de plaats Heerenveen een historische dag worden. De heer H.H. Broekstra, directeur van de Chr. Mulo te Heerenveen, was tevens dirigent van het Gereformeerde Zangkoor "Halleluja". Hij was van mening, dat er mogelijkheden in Heerenveen waren om Oratoriumwerken uit te voeren en zo kwam het, dat op bovengenoemde datum de Christelijke Oratorium Vereniging werd opgericht. Het zou een rijke bijdrage worden voor het Heerenveense muziekleven! "Halleluja" bleek een goed fundament te zijn!

De beginperiode
Er werd gestart met 70 leden onder voorzitterschap van de heer H. Kremer en de heer S. Tuinstra werd belast met het secretariaat. De heer Broekstra werd dirigent, bijgestaan door de heer R.Teule. In de begintijd werd ook medewerking verleend aan een Zangersdag in de bossen van Beetsterzwaag. Het optreden werd ook opgeluisterd door een sopraansoliste. Tijdens haar optreden in de tent gaven enkele jeugdige bezoekers blijk van hun ongenoegen door de tent met stenen te bekogelen. Ordehandhavers haastten zich met spoed om deze cultuurbarbaren van het feestterrein te verwijderen. Naast het uitvoeren van kleinere werken werd tegen het 10 jarig bestaan het Oratoriumwerk "Paulus" van Mendelssohn Bartholdy in studie genomen. Het jaarverslag van 1938 maakt melding van een geslaagde uitvoering. Men was echter teleurgesteld over de orkestbegeleiding. D.C. Aartsma, redacteur van Hepkema's Courant schreef daarover: "Het Gooische Symfonie Orkest was met de muzikale leiding belast. Verschillende COV-leden hadden 1 of 2 van deze musici aan hun disch genodigd en het moet worden gezegd, ze hebben hun gastvrouwen alle eer aan gedaan!. Misschien was dit de oorzaak, dat hun prestaties dien avond zeer tegenvielen, waardoor het geheel zeer heeft geleden, alhoewel het koor met veel enthousiasme heeft gezongen." 
Wegens gezondheidsredenen treedt voorzitter Kremer af en wordt opgevolgd door Sieger van der Laan. Tuinstra wordt evenals Kremer dank gebracht en de nieuwe secretaris wordt de heer D.C. Aartsma. Handels "Messiah" wordt in studie genomen. Maar o.a. door de mobilisatieperiode voor de Tweede Wereldoorlog liep het ledental drastisch terug en daalde tot 52. Om gezondheidsredenen zag dirigent Broekstra zich genoodzaakt de leiding over te dragen aan R.Teule, die tot dan toe als pianist de COV had gediend.

De tweede wereldoorlog
Ondanks de bezetting door de Duitsers sinds 10 mei 1940 konden de repetities gewone doorgang vinden. En zo werd op Nieuwjaarsdag 1942 een uitvoering gegeven van "Die Schbpfung" van Joseph Haydn voor maar liefst 550 belangstellenden. Op 27 maart 1942 viel het doek! Alle niet commerciële verenigingen werden toen verplicht zich aan te sluiten bij de N.S.B. Cultuurkamer. Tijdens een speciale ledenvergadering werd besloten om op grond van principiële redenen over te gaan tot tijdelijke ontbinding van de COV. Om het salaris van dirigent Teule te kunnen doorbetalen werd door enkele leden maandelijks een kleine bijdrage bij de COV-ers geïnd. Dat varieerde van 10 tot 25 centen. Na de bevrijding (5 mei 1945) kwam de COV op 11 mei voor het eerst weer bijeen in het Posthuis. Naast vreugde was er ook verdriet en verslagenheid. Kort voor de bevrijding was de bekende verzetsstrijder Sieger v.d. Laan door de Duitsers vermoord. Vanaf 1939 was hij voorzitter geweest.

Met volle kracht verder
Ondanks moeilijke omstandigheden werd in de "Jachtweide" van het Posthuis op energieke wijze weer een aanvang gemaakt met de repetities. Jan Duursma, de nieuwe voorzitter, hierin gesteund door een actief bestuur, slaagde er in het ledental op te voeren, zodat kon worden begonnen met het in studie nemen van de "Messiah" van G.F. Hándel.
Deze tekst is uit het jubileumvocaaltje, dat uitgegeven is ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum.
© 2017 Oratoriumkoor COV Heerenveen